چشم‌انداز

چشم انداز شرکت

گروه هتل‌های تحت مدیریت شرکت رکسان در افق ۱۴۰۴ برترین برند هتلی ایران از منظر کیفیت خدمات و استانداردهای بین المل خواهد بود. 
تبدیل شرکت رکسان به مهمترین برند تامین و تجهیز هتلی و مراکز اقامتگاهی در سطح کشور تا سال ۱۴۰۴
چشم‌انداز