اهداف

اهداف شرکت

۱-تبدیل شرکت به برند برتر کشور در زمینه هتل داری
۲-توسعه فعالیت های بین المللی شرکت در زمینه هتل داری 

۳-تقویت نقش شرکت به عنوان مهمترین اپراتور هتلی کشور
۴-تقویت نقش شرکت به عنوان مهمترین تامین کننده و تجهیز کننده هتلی در کشور
۵-مدیریت و بهره برداری هتل ها (داخل گروه و بیرون از گروه)
۶-تامین منابع برای راه اندازی و تجهیز هتل ها
۷-مشاوره در تجهیز و راه اندازی هتل ها
۸-مشاوره در ساختار و تامین نیروی انسانی هتل ها
مشاوره در ساخت و راه اندازی هتل ها
اهداف