شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
بیشتر   
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
بیشتر   
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
بیشتر   
ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاههای سنتی
ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاههای سنتی
ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاههای سنتی
ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاههای سنتی
ضوابط ارزیابی و درجه بندی اقامتگاههای سنتی
بیشتر   
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و
نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و
نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
بیشتر   
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
بیشتر   
ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل های کشور
ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل های کشور
ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل های کشور
ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل های کشور
ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل های کشور
بیشتر   
ضوابط فني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
ضوابط فني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
ضوابط فني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
ضوابط فني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
ضوابط فني ، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
بیشتر   
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
بیشتر   
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
بیشتر   
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
بیشتر   
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
بیشتر   
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
بیشتر   
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
بیشتر   
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
بیشتر   
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
بیشتر   
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی  اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
بیشتر   
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
بیشتر   
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
بیشتر   
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
بیشتر   
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (۱)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (۱)
بیشتر   
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
بیشتر