بهره برداری بلند مدت

بهره برداری بلند مدت حداقل به دو روش ، یک دوره ۵ تا 7 ساله و یک دوره 20 ساله است که شرکت رکسان در کلیه دپارتمان های فوق الذکر هتل خدمات مدیریت و بهره برداری خود را ارائه می نماید.
و با فراخوان و جذب نیروی انسانی دارای شرایط احراز و آموزش هر یک از نیروهای هتل انجام می گردد و همچنین تنظیم بودجه هتل و راهبری کامل هتل از دیگر فعالیت های شرکت رکسان در این دوره است.
بهره برداری بلند مدت