راه اندازی آزمایشی

قبل از راه اندازی رسمی هتل، برای یک دوره حدود ۱ ماهه هتل باید زیر بار قرار گیرد و ایرادات احتمالی هتل به صورت عملیاتی مشخص شود و این مرحله را بهره برداری آزمایشی یا (preopening) می گویند. در این مرحله ، چک و کنترل سیستم های فنی و مهندس ، چک و کنترل فضاهای خانه داری و لاندری، چک و کنترل فرانت آفیس، چک و کنترل آشپزخانه، چک و کنترل رستوران ها و فضاهای غذا و نوشابه، چک و کنترل سالن ها و سایر فضاهای عمومی، چک و کنترل نرم افزارها، pms و آی تی و سایر دپارتمان های هتل انجام می شود. مجموعه این خدمات توسط شرکت رکسان ارائه می شود.
راه اندازی آزمایشی