فرایند مربوط به تامین و تجهیز

• پس ازاطلاع رسانی از قابلیت ها و تنوع تامین و استانداردها به مشتریان (کیفیت – کمیت – قیمت – استاندارد و تسهیلات) مراحل اجرایی به شرح زیر می باشد:
۱- دریافت سفارش مشتری
۲- ارائه سفارش
۳- درخواست خرید
۴- فاکتور
۵- دریافت فاکتور به نام مشتری اصلی
۶- ارائه فاکتور شرکت تامین به مشتری و معرفی مشتری به شرکت تامین جهت اعتبار سنجی
۷- اعتبار سنجی مشتری ، دریافت وثایق و پیش پرداخت
۸- ارائه وقایع به بانک و تامین منابع مالی
۹- تأمین منابع مالی و واریز به حساب شرکت تأمین
۱۰- پرداخت وجه فاکتور
۱۱- نصب تجهیزات و تحویل آنها
۱۲- بررسی و نظارت بر اجرای صحیح فرایند
فرایند مربوط به تامین و تجهیز