آموزش

آموزش فرآیندی مستمر است و نه تنها نیروها در بدو استخدام ملزم به گذراندن این دوره ها هستند بلکه در زمان فعالیت نیز این آموزش ها باید به صورت مستمر برگزار شود. بر این اساس شرکت رکسان عزم خود بر ارائه خدمات آموزش استاندارد را مورد توجه قرار داده است. آموزش استانداردهای شرکت رکسان در زمینه هتل داری، ایجاد انگیزه برای نیروهای تحت آموزش برای ارائه خدمات استاندارد و وفاداری نیروها به مجموعه هتل مهمترین سیاست های آموزشی شرکت رکسان می باشد.
آموزش