جذب و استخدام

فرآیند جذب و استخدام شامل مواردی همچون انجام فراخوان عمومی برای جذب نیرو، برگزاری آزمون کتبی، برگزاری مصاحبه تخصصی، آموزش و استخدام است. در این فرآیند توجه به مناسب ترین شیوه های علمی و جذب افرادی که از هر نظر شایستگی پست مورد نظر را دارند مهمترین سیاست شرکت رکسان به شمار می آید.
جذب و استخدام