شرح وظایف و شرایط احراز

بر اساس ساختار سازمانی شکل گرفته، برای تک تک پست ها شرایط احراز استخراج و شرح وظیفه هر پست تدوین می شود. این فرآیند باعث می شود تا از یک طرف بهترین نیروها متناسب با هر پست جذب شود و از طرف دیگر با مشخص نمودن دقیق شرح وظایف هر پست، امکان نظارت و پاسخگو بودن افراد به روشنی مشخص خواهد شد.
شرح وظایف و شرایط احراز