ساختار سازمانی

استخراج ساختار سازمانی هتل در دپارتمان های مختلف هتل از موضوعات قابل توجه در مدیریت و برنامه ریزی هتل ها است. متناسب با انواع خدماتی که هتل ها ارائه می دهند و تعداد اتاق ها، ساختار سازمانی می تواند متفاوت باشد. در این زمینه شرکت رکسان از یک سو به تهیه ساختاری کارآمد با ارائه بهترین خدمات تاکید دارد و از سوی دیگر توجه به کنترل هزینه ها و جلوگیری از ایجاد ساختار ناکارآمد و پرهیز از جذب نیروهای مازاد بر نیاز هتل ها دارد. مهمترین ویژگی های این ساختار چابکی، ارائه خدمات استاندارد، پاسخگو بودن و ارتباط منطقی بین دپارتمان ها و مدیریت کل هتل است.
ساختار سازمانی