ارزیابی عملکرد

به منظور ارتقاء مدیریت و بهره برداری هتل ها، شرکت رکسان در طول دوره فعالیت پرسنل تحت پوشش، عملکرد تک تک پرسنل را مورد ارزیابی قرار می دهد و با ارائه بسته های تشویقی و یا احیانا تنبیهی زمینه ارائه خدمات استاندارد را فراهم می سازد. ارزیابی عملکرد نیروها بر اساس شرح وظیفه هر فرد و رضایتمندی مشتریان و مدیران هتل انجام می شود.
ارزیابی عملکرد